گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مباحث پیشرفته درپردازنده های شبکه ای

نام درس مباحث پیشرفته درپردازنده های شبکه ای
کد درس 8305204
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز