گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مباحث پیشرفته درطراحی شبکه های کامپیوتری

نام درس مباحث پیشرفته درطراحی شبکه های کامپیوتری
کد درس 8305203
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز