گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مباحث پیشرفته در سیستم های توزیعی

نام درس مباحث پیشرفته در سیستم های توزیعی
کد درس 8305200
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز