گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مباحث پیشرفته در مدیریت شبکه های کامپیوتری و مخابراتی

نام درس مباحث پیشرفته در مدیریت شبکه های کامپیوتری و مخابراتی
کد درس 8305197
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز