گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مباحث پیشرفته در سیستم های نهفته

نام درس مباحث پیشرفته در سیستم های نهفته
کد درس 8305196
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز