گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری 3

نام درس مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری 3
کد درس 8305191
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز