گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری 2

نام درس مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری 2
کد درس 8305190
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز