گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

معماری کامپیوتر پیشرفته

نام درس معماری کامپیوتر پیشرفته
کد درس 8305182
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز