گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

ریاضیات پیشرفته در شبکه های کامپیوتری

نام درس ریاضیات پیشرفته در شبکه های کامپیوتری
کد درس 8305176
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز