گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مباحث پیشرفته در مدیریت شبکه های ارتباطی

نام درس مباحث پیشرفته در مدیریت شبکه های ارتباطی
کد درس 8305207
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز