گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مباحث پیشرفته در شبکه های اصلی Backbone))

نام درس مباحث پیشرفته در شبکه های اصلی Backbone))
کد درس 8305206
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز