گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مباحث پیشرفته در شبکه های ذخیره ساز

نام درس مباحث پیشرفته در شبکه های ذخیره ساز
کد درس 8305201
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز