گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مباحث پیشرفته در شبکه های سیار و بی سیم

نام درس مباحث پیشرفته در شبکه های سیار و بی سیم
کد درس 8305202
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز