گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

مباحث پیشرفته در ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری

نام درس مباحث پیشرفته در ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری
کد درس 8305199
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز