گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکدهنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 2,050 نتیجه
از 103
نام کد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
مباحث پیشرفته در نور 8304323 3
لیزرهای نیمه هادی پیشرفته 8304320 3
معماری کامپیوتر پیشرفته 8305182 3
مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری 1 8305187 3
مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری 2 8305190 3
مفاهیم پیشرفته در شبکه های کامپیوتری 3 8305191 3
مباحث پیشرفته در سیستم های توزیعی 8305200 3
مباحث پیشرفته در امنیت شبکه 8305198 3
ریاضیات پیشرفته در شبکه های کامپیوتری 8305176 3
امنیت شبکه پیشرفته 8305210 3
مباحث پیشرفته در شبکه های دسترسی 8305205 3
مباحث پیشرفته در مدیریت شبکه های ارتباطی 8305207 3
مباحث پیشرفته در مدیریت شبکه های کامپیوتری و مخابراتی 8305197 3
مباحث پیشرفته درطراحی شبکه های کامپیوتری 8305203 3
مباحث پیشرفته در سیستم های نهفته 8305196 3
مباحث پیشرفته در شبکه های با پهنای باند بالا 8305208 3
مباحث پیشرفته در شبکه های نوری 8305209 3
مباحث پیشرفته در شبکه های اصلی Backbone)) 8305206 3
مباحث پیشرفته درپردازنده های شبکه ای 8305204 3
مباحث پیشرفته در شبکه های ذخیره ساز 8305201 3
نمایش 1 - 20 از 2,050 نتیجه
از 103