گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

احتراق اسپری

نام درس احتراق اسپری
کد درس 8303549
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز