گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

احتمال و آمار فازی

نام درس احتمال و آمار فازی
کد درس 8305052
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز