گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

یادگیری ماشین

نام درس یادگیری ماشین
کد درس 8305041
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز