گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

احتمالات و آمار

نام درس احتمالات و آمار
کد درس 8304220
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز