گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

احتمال و آمارفازی

نام درس احتمال و آمارفازی
کد درس 8303264
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز