گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

اخلاق زیستی در زیست‌فناوری

نام درس اخلاق زیستی در زیست‌فناوری
کد درس 8302245
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز