گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

آبخیزداری

نام درس آبخیزداری
کد درس 8301135
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز