گروه های دانشکده گروه های دانشکده

آزمایشگاه GIS آزمایشگاه GIS

سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information System) یا GIS یک سامانه‌ رایانه‌ای برای مدیریت و تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات مکانی است که قابلیت جمع‌آوری، ذخیره، تجزیه‌ و تحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارد. داده‌ها در یک سامانه‌ اطلاعات جغرافیایی بر اساس موقعیتشان نشان داده می‌شوند. فناوریGIS با جمع‌آوری و تلفیق اطلاعات پایگاه داده‌های معمولی، به وسیله‌ تصویرسازی و استفاده از آنالیزهای جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه‌ی نقشه‌ها فراهم می‌سازد. این اطلاعات به منظور واضح‌تر جلوه دادن رویدادها، پیش‌بینی نتایج و تهیه‌ نقشه‌ها به کار گرفته می‌شوند. با توجه به ماهیت مکانی اغلب پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان و پروژه های تحقیقاتی اساتید ،  این آزمایشگاه با هدف آموزشی، پژوهشی و خدمات به دانشجویان و اساتید و سازمانهای بیرون دانشکده در حال راه اندازی می باشد.