آزمایشگاه بیومکانیک محاسباتی آزمایشگاه بیومکانیک محاسباتی

نام و نام خانوادگی مسئول: بهمن وحیدی

سال راه اندازی آزمایشگاه: 1392

نوع فعالیت (آموزشی / پژوهشی / خدماتی): پژوهشی

معرفی آزمایشگاه و اهداف

این آزمایشگاه با نام کنونی بیومکانیک محاسباتی با تمرکز فعلی بر شبیه سازی سیستمهای بیولوژیکی با هدف  فعالیت در دو حوزه محاسباتی و آزمایشگاهی قصد دارد با توسعه فعالیتهای خود ظرف 3 سال آینده در زمینه های روز مهندسی پزشکی در دنیا از جمله مکانیک سلولی، بیو مایکروفلوئیدیکز، دینامیک سیالات محاسباتی زیستی، بیورئولوژی، مکانیک سیالات زیستی، مکانیک بافت، مکانیک قلب و عروق، بیومکانیک حرکت، حس لامسه مصنوعی، بیورباتیک، مهندسی توانبخشی و  مهندسی ورزش فعالیتهای خود را در قالب آزمایشگاههایی مجزا تداوم بخشد.