اداره خدمات آموزشی اداره خدمات آموزشی

اهم وظایف اداره خدمات آموزشی به شرح ذیل است:

 • برنامه‌ريزي امور آموزشي و خدمات آموزشي برابر مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه.
 • نظارت بر اجراي دقيق مقررات آموزشي.
 • برنامه‌ريزي، نظارت و ايجاد تمهيدات لازم براي پذيرش و ثبت نام دانشجويان  در هر نيمسال تحصيلي (آزمون سراسري- مقررات استعدادهاي درخشان- سهميه بورسيه و مربيان).
 • ايجاد تمهيدات لازم و نظارت براي برگزاري امتحانات پايان هر نيمسال تحصيلي.
 • تعامل و همكاري لازم با مديران گروه‌هاي آموزشي.
 • برنامه‌ريزي، اجراء و نظارت بر امر پذيرش دانشجو بدون شركت در آزمون.
 •   ارائه  خدمات آموزشي به كليه دانشجويان.
 •   برگزاري امتحان جامع (مقطع دكتري).

تماس با آموزش:

 • آقای علی میرزایی - کارشناس گروه علوم زیستی و گروه انرژی های نو - 982161115780+
 • خانم کژال کریمیان - کارشناس گروه فناوری بین رشته ای - 982161115770+
 • خانم شکوه معینی - کارشناس گروه هوافضا - 982161115760+